Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

§1

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej – RODO) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FAST TSL Łukasz Afelt SP. Z O.O., Dębowa Łąka 185, 87-207 Dębowa Łąka
Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby Inspektor Danych Osobowych, FAST TSL Łukasz Afelt SP. Z O.O., Dębowa Łąka 185, 87-207 Dębowa Łąka lub na
Adres e-mail: l.afelt@fast-tsl.pl

§2

Kategorie przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
Archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
Przechowywania dla potrzeb wykorzystania, w przypadku złożenia kolejnego zamówienia, co jest niezbędne i wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

§3

Przechowywanie Danych Osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W odniesieniu do danych osobowych stanowiących element projektu graficznego będą przechowywane do czasu utrzymywania relacji handlowych. Brak złożenia jakiegokolwiek zamówienia w terminie 10 lat od końca roku, w którym złożono ostatnie zamówienie, będzie uznany za brak utrzymywania relacji handlowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do wykonania zawartej umowy. Brak podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
Na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie są jednak podejmowane wobec Pani/Pana żadne zautomatyzowane decyzje (przy użyciu technik komputerowych), w oparciu o profilowanie.


Jeżeli dane miałby zostać wykorzystane w innym celu niż wskazany wyżej zostanie Pani/Pan o tym odrębnie poinformowana/ny.

§4

Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
Pracownikom i współpracownikom ADO posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla ADO (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, usług rachunkowych, obsługi prawnej),
Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności organom publicznym.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

§5

Przysługujące prawa
Może Pani/Pan w każdej chwili zażądać:
dostępu do danych osobowych, co będzie zrealizowane poprzez przedstawienie na piśmie wiernej kopii tych danych albo poprzez bezpośredni do nich wgląd z zachowaniem przepisów porządkowych przedsiębiorstwa, sprostowania danych osobowych, o ile są niepełne lub niezgodne z rzeczywistością.
Może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się uzasadniony, jego wniesienie skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.
Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe, są przetwarzane bezpodstawnie, są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo na czas rozpoznania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, – co oznacza, że dane osobowe będą wówczas tylko przechowywane.
Może Pani/Pan zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli wniesiony sprzeciw okazał się uzasadniony („prawo do bycia zapomnianym”).
Ma Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, jeżeli dane byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez ich zapis na nośniku przez ADO w jakimkolwiek formacie cyfrowym. ADO wyda dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W przypadku niegodnego z prawem przetwarzania danych osobowych służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 01.